Regulamin wynajmu krótkoterminowego CarleoI. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1. Pojeździe – należy przez to rozumieć pojazd mechaniczny, będący przedmiotem umowy najmu.

2. Wynajmującym – należy przez to rozumieć Firmę EITECH, działającą pod nazwą handlową CARLEO, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowic.

3. Najemcy – należy przez to rozumieć osobę, która zawarła z Wynajmującym umowę najmu Pojazdu i spełnia następujące wymogi:
Jeżeli najemca jest osobą fizyczną
a) ukończył 19 lat;
b) posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowców – ważny paszport; przy czym dokument musi być ważny co najmniej przez okres 90 dni od momentu zawarcia umowy najmu Pojazdu lub gdy umowa jest zawarta na okres dłuższy to przez cały okres trwania umowy); oraz drugi dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość.
Jeżeli Najemca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej: przedstawił aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru.

4. Kierowcy – należy przez to rozumieć Najemcę będącego osobą fizyczną, lub osobę upoważnioną przez Wynajmującego do kierowania Pojazdem w umowie najmu, spełniających następujące wymogi:
a) posiadanie ważnego, stosownego do kategorii Pojazdu prawa jazdy honorowane na terytorium Polski;
b) ukończone 19 lat;
c) posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem przynajmniej od roku przed zawarciem umowy;

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu Pojazdów, zawieranych pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.

2. Postanowienia Regulaminu stosuje się do wszystkich umów najmu Pojazdów, za wyjątkiem tych sytuacji, gdy umowa stanowi inaczej. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a umową stosuje się postanowienia umowy.

3. Cennik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Za obowiązujący uważa się cennik umieszczony pod adresem http://www.carleo.pl w dniu zawarcia umowy najmu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany cennika w każdym czasie, bez podania przyczyn. Zmiana cennika nie stanowi zmiany regulaminu.

4. Najemca zawierając umowę najmu z Wynajmującym oświadcza, iż akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz że zapoznał się z warunkami polis ubezpieczeniowych danego Pojazdu.

5. Potencjalny najemca ma możliwość zgłoszenia chęci dokonania rezerwacji Pojazdu poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego, znajdującego się na stronie www.carlo.pl albo przesłać pocztą email wynajem@carlet.pl.

6. W wypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji, opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

7. Okres najmu liczy się w dobach rozpoczyna się od daty i godziny określonej w umowie najmu. Poprzez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny poczynając od godziny, w której rozpoczął się najem.

8. Opłata za najem Pojazdu uiszczana jest z góry, przed wydaniem Pojazdu Najemcy.

9. Zakończenie umowy najmu następuje w momencie podpisania przez Wynajmującego i Najemcę protokołu odbioru Pojazdu.

10. W przypadku niemożności dotrzymania przez Najemcę terminu przekazania Pojazdu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wynajmującego celem uzgodnienia innego terminu przekazania Pojazdu, najpóźniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu Pojazdu. Wynajmującemu przysługuje prawo naliczenia opłaty za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w zwrocie Pojazdu, w wysokości określonej w cenniku.

III. Obowiązki Najemcy i Kierowcy

1. Najemca lub Kierowca zobowiązani są do posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego.

2. Najemca lub Kierowca zobowiązani są do zabezpieczania Pojazdu przed kradzieżą w szczególności poprzez:
a) każdorazowe aktywowanie wszystkich urządzeń antywłamaniowych Pojazdu;
b) zabezpieczanie kluczyków i dokumentów Pojazdu z należytą starannością oraz nie pozostawianie ich w Pojeździe.
c) jeżeli Pojazd posiada panel radiowy, każdorazowy demontaż panelu przed opuszczeniem Pojazdu oraz niepozostawianie panelu w Pojeździe.
W wypadku naruszenia wyżej wymienionych obowiązków Wynajmujący obciąży Najemcę karą umowną w wysokości określonej w cenniku.

3. Najemca jest zobowiązany do uzupełniania na własny koszt materiałów związanych z codzienną eksploatacją Pojazdu – w tym oleju silnikowego, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, paliwa, etc. Wybór materiałów określa Wynajmujący w umowie. Zastosowanie innych materiałów, niż wskazane przez Wynajmującego uprawnia Wynajmującego do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w cenniku.

4. Koszt ewentualnych napraw spowodowanych zastosowaniem niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych pokrywa Najemca;

5. Najemca zobowiązany jest do stosowania paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika podaną w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu. Koszt ewentualnych napraw spowodowanych zastosowaniem niewłaściwego paliwa pokrywa Najemca;

6. Najemca zobowiązany jest do utrzymania karoserii oraz wnętrza Pojazdu w należytej czystości. W wypadku niedopełnienia powyższego obowiązku i zwrotu zanieczyszczonego Pojazdu Wynajmujący ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości określonej w cenniku.

7. Najemca lub Kierowca zobowiązani są przestrzegać aby Wynajętym pojazdem kierowała jedynie osoba wskazana w umowie najmu jako Kierowca.

8. Najemca jest obowiązany do zapoznania Kierowcy z warunkami niniejszego Regulaminu i polisy ubezpieczeniowej, a także z zasadami prawidłowej eksploatacji Pojazdu oraz zapewnia, iż Kierowca będzie ich przestrzegał.

9. Najemca odpowiada za działania Kierowcy oraz osób, którym powierzył Pojazd bez zgody Wynajmującego jak za działania własne.

10. Kierowca obowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. W wypadku naruszenia tego obowiązku Wynajmujący obciąży Najemcę karą umowną w wysokości określonej w cenniku.

11. Jeżeli Najemca naruszy postanowienia punktu III ust. 7 niniejszego Regulaminu, Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę wszystkimi związanymi z tym kosztami. W szczególności Wynajmujący może domagać się opłat za najem Pojazdu za czas, do którego trwać miała umowa najmu. Wynajmujący ma także prawo obciążenia Najemcy karą umowną w wysokości określonej w cenniku.

12. Zabrania się w szczególności:
a) palenia tytoniu w Pojeździe.
b) spożywanie posiłków
c) przewożenia zwierząt;
d) holowania Pojazdem innych pojazdów;
e) przekraczanie dopuszczalnej ładowności
f) Używania pojazdu do celów sportowych
W wypadku naruszenia powyższych obowiązków Wynajmujący obciąży Najemcę karą umowną, w wysokości określonej w cenniku, za każde naruszenie.

13. Pracownicy i osoby upoważnione przez Wynajmującego mają prawo do kontrolowania właściwego wykorzystania Pojazdu przez Najemcę, a Najemca zobowiązany jest do umożliwienia im tych czynności i udostępnienia dokumentów Pojazdu.

14. W momencie podpisania umowy najmu Wynajmujący pobiera kaucję zwrotną w wysokości określonej w cenniku jako formę zabezpieczenia. Kaucja będzie zwrócona po zwróceniu Pojazdu Wynajmującemu. W przypadku naruszenia postanowień umowy lub Regulaminu, Wynajmujący ma prawo potrącić z kaucji naliczone kary umowne oraz inne koszty należne od Najemcy zgodnie niniejszym Regulaminem i cennikiem.

15. Najemca jest zobowiązany zwrócić Pojazd w siedzibie Wynajmującego albo innym wskazanym przez niego miejscu w terminie określonym w umowie, w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z prawidłowej eksploatacji.

16. Jeżeli Najemca pozostawi Pojazd w innym miejscu niż to, które zostało wskazane przez Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do uregulowania kosztu transportu Pojazdu do siedziby Wynajmującego, zgodnie z cennikiem.

17. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu z taką ilością paliwa w baku jaka się w nim znajdowała w chwili rozpoczęcia okresu najmu. Ilość paliwa w baku w chwili rozpoczęcia najmu strony określą w umowie najmu.

18. Najemca zobowiązany jest do dostarczenia Wynajmującemu wraz ze zwracanym Pojazdem dokumentów Pojazdu, kluczyków oraz panelu radiowego i innego dodatkowego wyposażenia Pojazdu, które otrzymał przy zawarciu umowy najmu. W razie gdy Najemca nie wykona tego obowiązku Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę karą umowną w wysokości określonej w cenniku.

19. W wypadku utraty tablicy rejestracyjnej pojazdu Wynajmujący obciąży Najemcę karą umowną w wysokości określonej w cenniku.

20. Przedłużenie okresu, na który zawarta jest umowa najmu Pojazdu może nastąpić na wniosek Najemcy, zgłoszony drogą e-mailową lub telefoniczną najpóźniej na 12 godzin przed upływem terminu zakończenia umowy najmu, za zgodą Wynajmującego, wyrażoną drogą mailową lub telefoniczną przed upływem terminu zakończenia okresu najmu. W przypadku niezwrócenia przez Najemcę Pojazdu w ciągu 6 godzin od terminu ustalonego w umowie najmu i nieuzgodnienia nowego terminu przekazania Pojazdu z Wynajmującym, Wynajmujący zgłasza fakt przywłaszczenia Pojazdu Policji.

21. Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Najemca rażąco narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub umowy. Rozwiązanie umowy nie wyłącza naliczenia kar umownych na warunkach określonych w niniejszym regulaminie i cenniku.

22. W przypadku rozwiązania umowy najmu, przed upływem terminu wskazanego w umowie, Najemca zobowiązany jest dostarczyć Pojazd do siedziby Wynajmującego lub w inne miejsce wskazane przez Wynajmującego, w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania informacji o rozwiązaniu umowy najmu .

23. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu Pojazdu Wynajmujący obciąży Najemcę karą umowną za każdą dobę opóźnienia, w wysokości wskazanej w cenniku.

IV. Uszkodzenia; naprawy; serwis

1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy kosztami naprawienia szkody w przypadku:
a) wystąpienia braków w wyposażeniu Pojazdu,
b) powstania szkód związanych z niewłaściwą eksploatacją Pojazdu;
c) powstania szkód wynikających z niedochowania należytej staranności w eksploatacji i zabezpieczeniu Pojazdu przez Najemcę;
d) stwierdzenia nadmiernej eksploatacji Pojazdu, niezgodnej z jego właściwościami i przeznaczeniem;
e) utraty wartości Pojazdu przez dokonanie przeróbek Pojazdu bez zgody Wynajmującego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem Pojazdu;
f) utraty wartości Pojazdu na skutek spowodowania kolizji bądź wypadku z udziałem Najemcy lub Kierowcy, w sytuacji gdy zajście to było spowodowane okolicznościami leżącymi po stronie Najemcy lub Kierowcy, a ubezpieczenie nie pokrywa kosztów związanych z naprawą bądź zakupem nowego pojazdu;
g) w innych przypadkach określonych w polisach ubezpieczeniowych Pojazdu, w wypadku gdy ubezpieczyciel jest zwolniony od odpowiedzialności lub gdy odmówił wypłaty odszkodowania.

2. Najemca zobowiązuje się do udostępnienia Pojazdu Wynajmującemu w okresie trwania umowy najmu jeżeli zachodzi konieczność dokonania przeglądu okresowego Pojazdu.

3. Najemca nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek napraw bądź przeróbek w Pojeździe bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

4. W razie naruszenia punktu IV ust. 3 Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami naprawy bądź przeróbki Pojazdu lub przywrócenia stanu sprzed dokonania przeróbki. Wynajmujący ma także prawo naliczenia kary umownej zgodnie z cennikiem.

5. Naprawy bądź przeróbki dokonywane przez Najemcę za zgodą Wynajmującego, mogą odbywać się tylko w autoryzowanym punkcie serwisowym wskazanym przez Wynajmującego.

6. W wypadku gdy wskutek działania Najemcy Wynajmujący utraci prawa wynikające z gwarancji Pojazdu, Wynajmujący obciąży Najemcę karą umowną na warunkach określonych w cenniku.

7. W razie uszkodzenia Pojazdu, kolizji, wypadku lub kradzieży Pojazdu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wynajmującego, Policję oraz ubezpieczyciela zgodnie z polisą Pojazdu nie później niż w ciągu 45 minut od zajścia zdarzenia.

8. W wypadku naruszenia punktu IV ust. 7 niniejszego Regulaminu Wynajmujący obciąży Najemcę karą umowną w wysokości określonej w cenniku oraz kosztem naprawienia szkody.

9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę w skutek awarii Pojazdu, wypadku lub uszkodzenia Pojazdu lub innych okoliczności uniemożliwiających Najemcy korzystanie z Pojazdu.

10. Wynajmowane Pojazdy posiadają pełny zakres ubezpieczenia OC, AC zwalniające Najemcę lub Kierowcę z odpowiedzialności w przypadku kolizji lub kradzieży, za wyjątkiem sytuacji opisanych w polisie Pojazdu, w szczególności w następujących sytuacjach:
a) umyślne uszkodzenie Pojazdu;
b) umyślne spowodowanie kolizji lub wypadku;
c) zaniedbanie w postaci utraty dokumentów Pojazdu bądź niewykorzystania wszystkich dostępnych w Pojeździe urządzeń antywłamaniowych;
d) uszkodzenia Pojazdu spowodowanego przekroczeniem dopuszczalnej prędkości lub dopuszczenia się innego naruszenia przepisów ruchu drogowego ;
e) ucieczka kierowcy z miejsca kolizji bądź wypadku;
f) szkody powstałej, gdy Pojazdem kierowała osoba nieupoważniona do tego przez Wynajmującego;
g) szkoda całkowita;
h) kradzież Pojazdu, kiedy zginęły kluczyki do Pojazdu lub dokumenty Pojazdu;
i) kradzieży Pojazdu kiedy Najemca nie użył wszystkich dostępnych w Pojeździe urządzeń lub systemów antywłamaniowych;
j) włamanie w wyniku, którego skradziono panel lub radio samochodowe;
k) inne szczególne przypadki wynikające z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub polis.

11. W wypadku gdy polisa Pojazdu nie pokrywa w całości lub części szkody poniesionej przez Wynajmującego, lub gdy ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania Najemca obowiązany jest do pokrycia szkody w pełnej wysokości.

12. Szczegółowe warunków ubezpieczenia Pojazdu dostępne są w siedzibie Wynajmującego.

V. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikające z tytułu zawartej umowy najmu będą rozstrzygane na drodze sądownej, przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

2. Wszelkie zmiany umowy najmu wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Użytkowanie

1Jakie są limity kilometrów?
Jesteśmy jedną z nielicznych firm, która nie posiada limitu kilometrów!
2Jakie jest ubezpieczenie pojazdu?
Każdy pojazd posiada pełne ubezpieczenie OC/AC/NW/Assistance na UE
3Jakie są opłaty za poruszanie się za granicą?
Nie ma żadnych opłat związanych z wyjazdem pojazdu za granicę.

Pojazdy

1Jakimi pojazdami dysponujecie?
Posiadamy flotę samochodów dostawczych do 3.5t, od furgonów L1H1 do MAX długich i wysokich L4H3, oraz samochody z zabudową plandekową na 8 oraz 10 europalet.
2Czy samochody są przystosowane do wyjazdów międzynarodowych?
Samochody w zabudowie plandekowej, 8 i 10 palet, są przystosowane w pełni do wyjazdów międzynarodowych - posiadają kabinę sypialną oraz ogrzewanie postojowe - webasto.
3Czy posiadają Państwo firanki/kontenery?
Na dzień dzisiejszy nie posiadamy samochodów w zabudowie kontenerowej/firanek/chłodni. Zabudowy są tylko plandekowe - dotyczy 8 oraz 10 palet.

Dostępność

1Czy posiadacie samochody dostępne od ręki?
Tak, nasze pojazdy są dostępne od ręki i możliwe do odbioru w naszym oddziale.
2Gdzie następuje odbiór oraz zdanie samochodu?
Odbiór oraz zdanie samochodu następuje tylko i wyłącznie w naszej siedzibie czyli w Katowicach na ul. Bocheńskiego 100
3Czy istnieje możliwość wynająć na okres dłuższy np. 2 lata?
Tak. Mamy przygotowaną specjalną ofertę pod wynajem długoterminowy, prosimy o kontakt, a wszystkie szczegóły przedstawimy!